Arvot

Toimintaamme ohjaavat arvot

1. Ekologinen kestävyys

Ekosysteemien toiminta on kaiken ihmistoiminnan ja inhimillisen hyvinvoinnin perusta. Luonnolla on arvoa muutenkin kuin sen ihmiselle tuottaman hyödyn kautta, ja ekologiset reunaehdot tulee huomioida ihmistoimintaa rajoittavana tekijänä.

 

2. Tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Tasa-arvo Universon toiminnassa tarkoittaa niin sukupuolten välistä tasa-arvoa kuin asemaan, etniseen alkuperään tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyvää tasa-arvoa. Eläinten oikeudet tunnustetaan ja niitä kunnioitetaan toiminnassamme.

 

3. Luotettavuus, avoimuus ja oikea tieto

Jäsenemme ovat toiminnassaan avoimia ja kannustavat toisiaan avoimeen, tasapuoliseen keskusteluun. Osuuskunta toimii mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi myös ulospäin. Arvopohjaamme kuuluu myös akateemisen sivistyksen tuoma kriittinen ote. Se tarkoittaa pyrkimystä mahdollisimman oikeaan tietoon ja tiedon todenmukaisuuden tarkistamista.

 

4. Tieteidenvälisyys, systeemisyys ja laaja-alaisuus

Osuuskunta tukee ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tarkastelua monista näkökulmista. Tieteidenvälistä ajattelua hyödynnetään osuuskunnan toiminnassa ongelmanratkaisun muotona. Systeemien sisäisten ja välisten vuorovaikutusten laaja-alaista ymmärrystä arvostetaan.

 

5. Yhteisöllisyys ja yhdessä oppiminen

Yhteisöllisyys tarkoittaa meille ihmisten osallistamista ja voimauttamista muutoksentekijöiksi sekä yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kanssa.